جدیدترین اخبار

هنر تلاوت قرآن در سایت تنغیم، پایگاه جهانی قرآنیان

آموزش تلاوت

دانلود برنامه آموزشی نغمه ماندگار

اختصاصی تنغیم / همانطور که می دانید یکی از برنامه های آموزشی خوب گروه تلاوت رادیو قرآن برنامه "نغمه های ماندگار" است که با کارشناسی اساتید فن تلاوت قرآن پخش می شود . همچنین اجرای این برنامه را نیز مجری توانمند رادیو قرآن حاج هادی صلح جو بر عهده دارد . در این بخش قصد داریم تعدادی از این برنامه ها را که با حضور استاد احمد ابوالقاسمی پخش شده است را تقدیم شما عزیزان کنیم . توضیح اینکه در غالب این برنامه ها به تحلیل تلاوت استاد محمد رفعت پرداخته شده است .

 

دانلود برنامه نغمه ماندگار - استاد احمد ابوالقاسمی - برنامه اول

دانلود برنامه نغمه ماندگار - استاد احمد ابوالقاسمی - برنامه دوم

دانلود برنامه نغمه ماندگار - استاد احمد ابوالقاسمی - برنامه سوم

دانلود برنامه نغمه ماندگار - استاد احمد ابوالقاسمی - برنامه چهارم

دانلود برنامه نغمه ماندگار - استاد احمد ابوالقاسمی - برنامه پنجم

دانلود برنامه نغمه ماندگار - استاد احمد ابوالقاسمی - برنامه ششم

دانلود برنامه نغمه ماندگار - استاد احمد ابوالقاسمی - برنامه هفتم

دانلود برنامه نغمه ماندگار - استاد احمد ابوالقاسمی - برنامه هشتم

دانلود برنامه نغمه ماندگار - استاد احمد ابوالقاسمی - برنامه نهم

دانلود برنامه نغمه ماندگار - استاد احمد ابوالقاسمی - برنامه دهم

دانلود برنامه نغمه ماندگار - استاد احمد ابوالقاسمی - برنامه یازدهم

دانلود برنامه نغمه ماندگار - استاد احمد ابوالقاسمی - برنامه دوازدهم

دانلود برنامه نغمه ماندگار - استاد احمد ابوالقاسمی - برنامه سیزدهم

دانلود برنامه نغمه ماندگار - استاد احمد ابوالقاسمی - برنامه چهاردهم

دانلود برنامه نغمه ماندگار - استاد احمد ابوالقاسمی - برنامه پانزدهم